Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Οδηγός εγκατάστασης ενός αντίγραφου του wikileaks σε Debian με Apache webserver


 1. # Για περισσότερες πληροφορίες στο : http://213.251.145.96/mass-mirror.html #
 2. # Δημιουργήστε μία καταχώρηση DNS (εδώ 'wikileaks.mydomain.com' ) στην διεπιφάνεια DNS του παρόχου σας #
 3. # Κάντε το προσβάσιμο στην IP διεύθυνση του webserver σας. #
 4. # Δημιουργήστε το χρήστη που το WL θα χρησιμοποιήσει (εδώ 'wikileaks' ) #
 5. useradd -m -d /home/wikileaks wikileaks
 6. # Καθορίστε το δημόσιο κλειδί ssh για το wikileaks #
 7. mkdir /home/wikileaks/.ssh
 8. wget http://213.251.145.96/id_rsa.pub -O /home/wikileaks/.ssh/authorized_keys
 9. # Δημιουργήστε το φάκελο που θα φιλοξενήσει το αρχείο (εδώ '/var/www/wikileaks.mydomain.com/') #
 10. # Και δώστε στο χρήστη wikileaks τα δικαιώματα εγγραφής
 11. mkdir /var/www/wikileaks.mydomain.com
 12. chown wikileaks:wikileaks /var/www/wikileaks.mydomain.com
 13. chmod u+w /var/www/wikileaks.mydomain.com
 14. # Εγκατάσταση του Virtual Host #
 15. touch /etc/apache2/sites-available/wikileaks.mydomain.com
 16. vim /etc/apache2/sites-available/wikileaks.mydomain.com
 1. # Αντιγράψτε την παρακάτω ρύθμιση
 2. <VirtualHost *:80>
 3. ServerName wikileaks.mydomain.com
 4. DocumentRoot /var/www/wikileaks.mydomain.com
 5. <Directory /var/www/wikileaks.mydomain.com>
 6. AllowOverride None
 7. </Directory>
 8. <Location />
 9. Order Allow,Deny
 10. Allow from All
 11. </Location>
 12. </VirtualHost>
 13. # Ενεργοποιήση του vhost
 14. ln -s /etc/apache2/sites-available/wikileaks.mydomain.com /etc/apache2/sites-enable/wikileaks.mydomain.com
 15. # Έλεγχος της σύνταξης #
 16. apache2ctl configtest
 17. # Φόρτωση της νέας ρύθμισης
 18. apache2ctl graceful
 19. # Επισκευτείτε το ' http://46.59.1.2/mass-mirror.html ' για να καταχωρήσετε το αντίγραφό σας
 20. # Για το όνομα που χρησιμοποιήθηκε εδώ τα πεδία έχουν ώς εξής
 21. # login : 'wikileaks'
 22. # password : empty (since we use ssh here)
 23. # absolute path : /var/www/wikileaks.mydomain.com
 24. # hostname : wikileaks.mydomain.com
 25. # checkbox : στην δική σας δίαθεση!
 26. # Μετά την καταχώρηση η ομάδα του WL θα αποστέλει αναβαθμίσεις μέσω του ssh και rsync
 27. # Ας σημειωθεί ότι δεν είναι πάντα εύκολο να επιτρέψετε την είσοδο σε τρίτους στον διακομιστή σας. Για την διατήρηση της ασφάλειας , προτείνεται να δημιουργήσετε έναν ειδικό χρήστη (εδώ 'wikileaks' ) ο οποίος να έχει μόνο δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στον φάκελο που έχει δημιουργηθεί (εδώ '/var/www/wikileaks.mydomain.com/' )

 Ευχαριστίες στον

Shinji Ikari (opensuse -es mailing list)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου